POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
PAL-GAZ Palacz Sp. z o.o. Sp. k.
(„PAL-GAZ”)

Zgodność działania PAL-GAZ z przepisami prawa

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO„).

Niniejsza Polityka Prywatności PAL-GAZ („Polityka„) ma na celu poinformowanie Państwa, w jaki sposób chronimy oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także dane osobowe, które są nam przez Państwa przekazywane w celu wykonywania usług.

Czym są dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają na bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatorów takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail czy adres korespondencyjny. Danymi osobowymi są również inne dane, które Państwa dotyczą, a które zbieramy w czasie naszej współpracy bądź w czasie korzystania przez Państwa z naszego serwisu internetowego.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem dotyczących Państwa danych osobowych jest PAL-GAZ Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Nowym Tomyślu, Przyłęk 25A, 64-300 Nowy Tomyśl, KRS 0000474993, NIP: 7881750620, REGON: 639527445 („PAL-GAZ„).

Oznacza to, że PAL-GAZ odpowiada za wykorzystanie Państwa danych w sposób bezpieczny oraz zgodny obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO.

W jaki sposób zbieramy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe zbierane są przez PAL-GAZ w czasie całej naszej współpracy oraz bezpośrednio przed jej podjęciem. Jest to przede wszystkim korespondencja mailowa, którą z Państwem prowadzimy w związku z wykonywaniem usług na rzecz Państwa lub Państwa pracodawców, informacje przekazywane w dokumentach przesyłanych tradycyjną korespondencją pocztową bądź drogą telefoniczną. Państwa dane mogą również pochodzić np. od osoby udzielającej Państwu pełnomocnictwa, firmy, która wskazała Państwa do kontaktu lub realizacji określonych czynności.

Każdy taki kontakt pomiędzy pracownikami PAL-GAZ a Państwem może potencjalnie prowadzić do zebrania pewnego, ograniczonego zakresu danych również o Państwu jako naszych klientach lub pracownikach klientów PAL-GAZ.

Ponadto, pewne dane mogą zostać zebrane poprzez nasz serwis internetowy w czasie korzystania z niego, o czym informujemy poniżej.

W każdym ze wskazanych przypadków PAL-GAZ skrupulatnie weryfikuje, czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

 

Jakie dane zbieramy w czasie korzystania przez Państwa z naszego serwisu internetowego?

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników korzystających z serwisu PAL-GAZ dostępnego pod adresem domenowym https://palgaz.com.pl/ („Serwis„) wykorzystywane są przede wszystkim w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia sprawnej obsługi Serwisu, czy też jego analizy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Państwa w formularzach informacje;
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych użytkowników pliki cookie w czasie wizyty w Serwisie (tzw. “ciasteczka”);
 3. Poprzez gromadzenie logów serwera strony internetowej przez operatora hostingowego dhosting.pl, funkcjonującego pod adresem www.dhosting.pl

Względem informacji przekazywanych przez Państwa dobrowolnie, zachowujecie Państwo pełną kontrolę nad tym, do czego uzyska dostęp PAL-GAZ.

Pliki cookie, jakie Serwis umieszcza na Państwa urządzeniu końcowym w sposób zautomatyzowany, zostały szczegółowo opisane w dalszej części Polityki. Zachęcamy do zapoznania się z ich listą i funkcjonalnością.

Przeglądane zasoby Serwisu identyfikowane są z kolei poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: (i) czas nadejścia zapytania, (ii) czas wysłania odpowiedzi, (iii) nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, (iv) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, (v) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw. refer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, (vi) informacje o przeglądarce użytkownika, (vii) Informacje o adresie IP.

Jakie dane zbieramy w związku ze świadczeniem usług na rzecz Państwa lub Państwa pracodawców – klientów PAL-GAZ?

Zasadnicza działalność PAL-GAZ polega na świadczeniu usług i prac związanych z wykonywaniem oraz renowacją posadzek, nawierzchni drogowych i betonowych w zakresie wskazanym w Serwisie. To Państwo decydujecie, w zakresie jakich usług PAL-GAZ może udzielić wsparcia w prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.

W związku ze świadczeniem wybranej przez Państwa usługi, konieczne może być przekazanie nam określonych danych osobowych w dokumentach źródłowych niezbędnych do wykonania usługi. Kategorie tych danych, kategorie osób, których dane dotyczą oraz sposób ich przetwarzania może różnić się w zależności od rodzaju wybranej usługi. Będą one zawsze wyraźnie wskazane w umowie powierzenia zawartej pomiędzy PAL-GAZ a Państwem lub Państwa pracodawcą.

W szczególności będą to dane osobowe (np. imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email), dane audio-wizualne (np. dane związane z nagrywaniem wizerunku dla celów bezpieczeństwa i dowodowych).

Kto jest administratorem danych powierzonych PAL-GAZ w celu wykonania usługi?

Administratorem tych danych są Państwo lub Państwa pracodawca, którego reprezentujecie w kontaktach z PAL-GAZ. Przekazując nam te dane macie Państwo pewność, że zachowujecie pełną kontrolę i decyzyjność względem tych danych.

PAL-GAZ wykonując usługę na rzecz Państwa lub Państwa pracodawcy wspomaga jedynie procesy biznesowe, które zachodzą w Państwa przedsiębiorstwie. PAL-GAZ otrzymując od Państwa dane na potrzeby wykonania takiej usługi nie staje się zgodnie z RODO ich administratorem, a jedynie podmiotem przetwarzającym te dane na Państwa zlecenie. PAL-GAZ nie może wykorzystywać powierzonych danych w celu innym niż realizacja umowy. Zachowujecie zatem Państwo pełną kontrolę nad tymi danymi.

W jakim celu i jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

PAL-GAZ gwarantuje, że będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeżeli PAL-GAZ będzie chciał przetwarzać Państwa dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej- zostaniecie Państwo wtedy odrębnie poinformowani o tym nowym celu.

Możemy wyróżnić tutaj dwie sytuacje, które będą różnicowały status prawny przekazanych nam danych osobowych.

PAL-GAZ przetwarza podane przez Państwa dane osobowe przy zawieraniu umowy o wykonanie określonej usługi oraz w trakcie jej wykonywania dane osobowe w celu:

 • umożliwienia zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • wypełnienia obowiązków prawnych wymienionych w określonym poniżej art. 6 ust.1 lit. c) RODO,
 • ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, stanowiących nasz prawnie uzasadniony interes, wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne, bezpieczeństwa osób i mienia naszego przedsiębiorstwa (art. 6 ust.1 lit. f) RODO).

Jeśli jesteście Państwo stroną umowy zawartej z PAL-GAZ, Państwa dane przetwarzane są także w celu marketingu usług i produktów PAL-GAZ, co oznacza marketing PAL-GAZ w szczególności realizowany poprzez przekazywanie informacji handlowych za pomocą tradycyjnej poczty lub w przypadku uzyskania stosownej zgody, również elektronicznie lub telefonicznie (art. 6 ust.1 lit. f) RODO).

Powierzenie danych do przetwarzania na potrzeby wykonania usługi będzie natomiast następowało zawsze wyłącznie w celu wykonania umówionej usługi, a powierzone dane nie będą przetwarzane przez PAL-GAZ ani udostępnianie innym podmiotom dla jakichkolwiek innych celów. Powierzenie danych osobowych jest powszechną praktyką rynkową zgodną z RODO (art. 28 ust. 3 RODO).

Jeżeli nie jesteście jeszcze Państwo stroną umowy zawartej z PAL-GAZ, po udzieleniu przez Państwa dodatkowej zgody, PAL-GAZ przetwarza podane przez Państwa dane osobowe do realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód marketingowych, w szczególności może to być: marketing realizowany poprzez kanały elektroniczne i telefon, marketing usług i produktów firm współpracujących z PAL-GAZ,  (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Oceniając czy wskazane cele są uzasadnione bierzemy pod uwagę m.in. a) wszelkie związki między celami, w których zebrano dane osobowe, a celami zamierzonego dalszego przetwarzania, b) kontekst, w którym zebrano dane osobowe, w szczególności relację między osobami, których dane dotyczą, a administratorem, c) charakter danych osobowych, d) ewentualne konsekwencje zamierzonego przetwarzania, e) istnienie odpowiednich zabezpieczeń.

 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

 • 6 ust.1 lit. b) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”,
 • 6 ust.1 lit. c) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”, w tym w szczególności do:
 • wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji,
 • wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa

oraz

 • 6 ust.1 lit. f) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”,

oraz

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO: „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”,

a w przypadku danych osobowych, które są nam powierzane do przetwarzania na potrzeby wykonania umowy:

 • 28 ust. 3 RODO: „przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego (…) i wiążą podmiot przetwarzający i administratora, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora.”

Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej oznaczają w szczególności:

 • realizację działań reklamacyjnych i podatkowo – rachunkowych,
 • ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy,
 • bezpieczeństwo osób i mienia.

Czy przetwarzanie danych jest konieczne?

Tak. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym dla zawarcia i wykonywania umowy. Bez tych danych niemożliwe lub znacznie utrudnione byłoby należyte wykonanie usług świadczonych przez PAL-GAZ.

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą nimi zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych (np. wspomagający nasze usługi serwis informatyczny, dostawca usług hostingowych), operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, urzędy skarbowe, organy samorządu terytorialnego, właściwe organy administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości.

Informujemy, że przekazanie danych powyższym podmiotom może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy korzystanie z ich wsparcia jest niezbędne dla należytego wykonywania usług na rzecz Państwa lub Państwa pracodawców – klientów PAL-GAZ, albo gdy obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. PAL-GAZ nie przekazuje danych innym administratorom danych bez właściwej podstawy prawnej

Przez jaki czas będziemy przechowywać Państwa dane?

PAL-GAZ będzie przechowywał Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.

W przypadku realizacji działań na podstawie udzielonych zgód do czasu wycofania udzielonych zgód.

Przez jaki czas będziemy przechowywać powierzone nam na potrzeby wykonania usługi dane?

Będzie to przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy Państwem (Państwa pracodawcą) a PAL-GAZ. Niezbędne jest przetwarzanie tych danych przez cały czas wykonywania usługi. Z uwagi na charakter niektórych usług, PAL-GAZ w trosce o jakość wykonywanej usługi może prosić Państwa o zgodę wyrażoną w umowie na dłuższe przechowywanie tych danych. Ustalenie takie jest zawsze dobrowolne pomiędzy Państwem a PAL-GAZ i wyraźnie wskazane w umowie wraz z uzasadnieniem, dla którego proponujemy taki okres przechowywania danych w konkretnym przypadku.

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Posiadają Państwo prawo żądania od PAL-GAZ:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich otrzymania:
 • na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator przekazuje jej potwierdzenie, że przetwarza dane jej dotyczące oraz kopię danych;
 • sprostowania swoich danych osobowych:
 • na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator dokonuje sprostowania dotyczących jej danych poprzez poprawienie nieprawidłowych danych lub uzupełnienie niekompletnych danych z uwzględnieniem celów przetwarzana;
 • administrator bez zbędnej zwłoki udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem;
 • administrator odmawia sprostowania danych jeżeli nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, potrafi wykazać ich prawidłowość lub dane są nadmiarowe w stosunku do celu przetwarzania;
 • usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”):
 • na żądanie osoby, której dane dotyczą PAL-GAZ bez zbędnej zwłoki usuwa dotyczące jej dane, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na podstawie przysługującego jej prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • jeżeli żądanie dotyczy danych wcześniej upublicznionych, to biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty realizacji, administrator podejmuje rozsądne działania, włączając środki techniczne, w celu poinformowania administratorów przetwarzających te dane o konieczności usunięcia ich wszelkich kopii oraz łącz do nich;
 • „prawo do bycia zapomnianym” nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne, m.in. do:
 • wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; odstępstwa od obowiązku realizacji „prawa do bycia zapomnianym” opisuje art. 17 ust. 3 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych:
 • na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator ogranicza przetwarzanie jej danych osobowych gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, która żądała ograniczenia;
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych administrator realizuje poprzez czasowe przeniesienie wybranych danych osobowych do innego systemu przetwarzania, uniemożliwienie użytkownikom dostępu do wybranych danych, czasowe usunięcie opublikowanych danych ze strony internetowej. W zautomatyzowanych zbiorach danych przetwarzanie zostaje ograniczone środkami technicznymi w taki sposób, by dane osobowe nie podlegały dalszemu przetwarzaniu ani nie mogły być zmieniane; fakt ograniczenia przetwarzania danych osobowych zostaje wyraźnie zaznaczony w systemie;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych: jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, administrator zaprzestaje przetwarzania tych danych osobowych, chyba że jest w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • przeniesienia swoich danych osobowych:
 • na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator przekazuje jej lub innemu, wskazanemu przez nią administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe, dane osobowe, które dostarczyła administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli:
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 • przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do powierzonych PAL-GAZ dla celu wykonania usługi danych osobowych?

Wszystkie uprawnienia uregulowane zostaną szczegółowo w umowie powierzenia danych zawieranej pomiędzy Państwem (Państwa pracodawcą) a PAL-GAZ.

PAL-GAZ zapewnia, że względem powierzonych danych zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień ich bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem powierzonych danych.

 

Informacje dodatkowe

 • W przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy.
 • W przypadku podania danych w celach uzyskiwania informacji o ofercie handlowej PAL-GAZ oraz w celu otrzymywania newslettera podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania informacji i newslettera od PAL-GAZ.
 • W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez PAL-GAZ Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Odstępstwo od reguły może stanowić przypadek, gdy strona umowy zmienia miejsce zamieszkania i znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a formalności związane z zakończeniem umowy i dokonaniem ostatecznych rozliczeń wymagają przesłania tych danych.

Nasze dane kontaktowe:

PAL-GAZ Palacz Sp. z o.o. Sp. K., zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000474993 NIP 7881750620, REGON 639527445, e-mail: biuro@palgaz.com.pl

 

Pliki Cookies wykorzystywane przez stronę https://palgaz.com.pl/pl/

Aby nasza strona internetowa PAL-GAZ funkcjonowała poprawnie, a także aby zaprezentować oferty odpowiadające Państwa zainteresowaniom, używamy technologii znanej jako „pliki cookie”. Są to małe pliki, które wysyłamy do Państwa komputera i później możemy się do nich odnieść. Mogą to być pliki cookie sesyjne bądź trwałe (session lub persistent cookies) i mogą korzystać z technologii takich jak JavaSript lub Flash.

Pliki cookie pomagają nam uczynić Państwa pobyt na naszej stronie internetowej płynnym i zindywidualizowanym, jak tylko to możliwe.

Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za Państwa zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, należy odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.

 

Poniżej przedstawiamy wykaz plików cookie wykorzystywanych w Serwisie.

NAZWA PLIKU DOSTAWCA CEL RODZAJ/CZAS PRZECHOWYWANIA
DSID google Używany przez google do wyświetlania reklam w całej sieci
IDE google Dotyczący reklam używanych w witrynach nienależących do Google
1P_JAR google Służy do zbierania statystyk www i śledzeniu stopnia konwersji
APISID google Przechowuje preferencje i informacje o użytkownikach, którzy odwiedzili podstrony zawierające usługi Google
GPS youtube Rejestruje unikalny identyfikator na urządzeniach mobilnych, aby umożliwić śledzenie w oparciu o geograficzną lokalizację GPS.
YSC youtube Rejestruje unikalny identyfikator, aby zachować statystyki dotyczące filmów wideo z serwisu YouTube, które widział użytkownik.
VISITOR_INFO1_LIVE youtube Próbuje oszacować przepustowość użytkowników na stronach ze zintegrowanymi filmami z YouTube.
PREF youtube Rejestruje unikatowy identyfikator używany przez Google do przechowywania statystyk korzystania przez użytkowników z filmów z YouTube na różnych stronach internetowych.
PLL_LANGUAGE palgaz.pl Przechowuję informację, o tym jaka wersja językowa serwisu jest wyświetlana Użytkownikowi
PHPSESSID palgaz.pl Sesyjny plik Cookies, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania serwisu.